Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Aanmelding

De aanmelding dient schriftelijk te geschieden door middel van invulling van het aanmeldformulier. Dit kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger (ouder/ verzorger/ voogd) daarmee impliciet te kennen, dat hij of zij de onderhavige regeling kent en akkoord gaat met de hierin opgenomen voorwaarden.  

 

Artikel 2: Plaatsing en indeling

De plaatsing en indeling van de leerlingen geschiedt door Huiswerk met een koekje. Indien er geen plaats is, wordt de betrokkene opgenomen in  het wachtbestand. Bij het vrijkomen van een plaats wordt de eerste leerling in het wachtbestand hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Indien dit geen plaatsing tot gevolg heeft, om wat voor reden dan ook, wordt de volgende voor de opengevallen plaats in aanmerking komende persoon benaderd. Huiswerk met een koekje werkt in kleine groepen met leerlingen die bij elkaar passen qua leeftijd en/of leerniveau. 

 

Artikel 3: Duur/opzegging

Vanaf het moment van ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling een contract aan voor de rest van het resterende schooljaar. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dit geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. Aan het einde van het schooljaar vindt een evaluatie plaats, waarna verlenging mogelijk is indien beide partijen akkoord geven. In dit geval dienen de doelen voor het komende schooljaar opnieuw opgesteld te worden.  

 

Artikel 4: Tussentijdse uitschrijving

In de volgende gevallen kan Huiswerk met een koekje besluiten om de leerling uit te schrijven; bij schriftelijk verzoek om uitschrijving van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, met inachtneming van de opzegtermijn. Indien de leerling overlijdt vindt onmiddellijk van rechtswege uitschrijving plaats, zonder dat over het resterende deel van de maand nog lesgeld verschuldigd is. Huiswerk met een koekje zal het resterende deel van het lesgeld, in geval van overlijden terugstorten.  

 

Artikel 5: Ambtshalve uitschrijving door huiswerk met een koekje

Bij sprake van veelvuldig verzuim; of wanbetaling met betrekking tot het lesgeld; of wanneer er naar het oordeel van Huiswerk met een koekje, zwaarwegende redenen aanwezig zijn, kan Huiswerk met een koekje een leerling uitschrijven. Deze uitschrijvingen kunnen uitsluitend plaatsvinden per maand. De wettelijke vertegenwoordiger van de leerling zal hier schriftelijk over bericht worden.  Huiswerk met een koekje kan de leerling gedurende de resterende looptijd de toegang ontzeggen.

 

Artikel 6: Lesgeld

1. Voor het volgen van de lessen  en cursussen die huiswerk met een koekje verzorgt is lesgeld verschuldigd. Aangezien de leerling aannemelijk minderjarig is, is het lesgeld verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. 

2. De hoogte van het lesgeld wordt voor ieder schooljaar vastgesteld door Huiswerk met een koekje en gelden tenzij anders aangegeven voor één uur per les.

3. Het lesgeld is gebaseerd op een schooljaar, deze beslaat 40 weken. De betaling geschied per maand. Hiervoor ontvang u automatisch een factuur. 

4. In de door de overheid vastgestelde vakanties kunnen er in overleg tussen wettelijke vertegenwoordiger en Huiswerk met een koekje lessen verzorgd worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van deze lessen ontvangt u hiervoor een aparte factuur. 

5. Het cursusgeld dient aan het begin van iedere maand voldaan te worden. Een uitzondering hierop zijn de coaching-lessen. De factuur voor deze lessen volgt aan het einde van de maand. Hierin worden enkel de afgenomen uren gefactureerd. Hiervoor volgt de factuur aan het einde van de maand. 

 

De kosten voor Huiswerk met een koekje die voortvloeien uit niet tijdige betaling komen geheel ten laste van degene, die het lesgeld verschuldigd is. Er kan nooit een beroep op compensatie gedaan worden. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn.

 

Artikel 7: Reductie van het lesgeld

Bij ziekte kan er een andere afspraak gemaakt worden om de les te volgen, indien er minimaal twee uur voor aanvang van de afgesproken les wordt afgemeld. Er kan bij ziekte, verzuim of te laat komen geen beroep worden gedaan op reductie van het lesgeld.  

 

Artikel 8: BTW bijdrage

Niet alle lessen van Huiswerk met een koekje vallen onder de BTW vrijstelling met betrekking tot scholing. De prijzen vermeldt op de website zijn inclusief BTW. Op uw factuur wordt de BTW gespecificeerd. 

 

Artikel 9: Restitutie/ kwijtschelding

Het reeds ontvangen lesgeld wordt naar ratio gerestitueerd dan wel kwijtgescholden, indien een leerling over een aaneengesloten periode van tenminste vier weken door ziekte de lessen niet heeft kunnen volgen. Een verzoek om restitutie/kwijtschelding dient, vergezeld van een verklaring van de behandelend arts, binnen één maand na afloop van de daarop betrekking hebbende periode, schriftelijk bij Huiswerk met een koekje te worden ingediend. Restitutie vindt plaats na afloop van de maand nadat het verzoek is ingediend.  

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Huiswerk met een koekje kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor; diefstal, ongelukken, materiële schade en het niet behalen van de opgestelde doelen.  Bij diefstal en/of vernielingen van eigendommen van Huiswerk met een koekje wordt altijd aangifte gedaan. Materiële schade wordt verhaald op de wettelijke vertegenwoordiger van de betreffende leerling. 

 

Artikel 11: Wet bescherming persoonsgegevens

De ouder geeft Huiswerk met een koekje toestemming om de persoonsgegevens van de ouder en de leerling van Huiswerk met een koekje in zijn bestanden op te nemen/te verwerken. Huiswerk met een koekje zal op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen (bijvoorbeeld voor controle van belastingdienst en/of onderwijsinspectie) of met schriftelijke toestemming van ouders.  

 

Artikel 12: Algemene Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De diensten van Huiswerk met een koekje vallen onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien Huiswerk met een koekje vermoedens heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal zij de landelijke meldcode volgen. 

 

Artikel 13: Actievoorwaarden

A: Bij aanmelding  van een leerling voor 1 oktober 2018 wordt op de eerste factuur 25% korting in mindering gebracht. Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere acties. 

B: Als er zich via een leerling van Huiswerk met een koekje een nieuwe leerling aanmeldt ontvangt de bestaande leerling €25,- korting op de eerst mogelijke factuur. De nieuwe leerling dient de naam van de bestaande leerling aan te geven op het aanmeldformulier. Deze korting kan maar één maal per maand verrekend worden. Bij aanmelding van twee nieuwe leerlingen in één maand, krijgt de bestaande leerling op de komende twee mogelijke facturen korting.